Kvalita a značení paliva Tisk Email
Středa, 14 Leden 2009 13:22

kvalita a znační palivS vývojem automobilů a cílem stále vyššího výkonu, nižší spotřeby a emisí přichází požadavek na zvyšující se kvalitu paliva. Pojem kvalita je možné vysvětlit jako soubor vlastností, které palivo musí splňovat, aby s ním byl motor schopen dlouhodobě, spolehlivě, ekonomicky a ekologicky pracovat.

Požadavky na kvalitu paliv jsou formulovány v technických normách, na které se odvolávají právní předpisy a zákony. V zemích EU musí automobilová paliva splňovat požadavky kvality podle příslušné evropské normy, definující minimální úroveň užitných vlastností, kterou musí zajišťovat jak výrobce, prodejce paliv tak i uživatel. V praxi to znamená, že uživatelům není dovoleno používat jiné palivo, než které bylo schváleno výrobcem vozidla a současně splňuje minimální požadavky příslušné normy. Na druhou stranu je ale povoleno, aby palivo mělo v jednotlivých parametrech vyšší úroveň užitných vlastností, než norma stanovuje.

Pro automobilové benziny platí evropská norma ČSN EN 228. Požadavky na užitné vlastnosti automobilových benzinů jsou vyjádřeny v uvedené specifikaci stanovením limitů pro oktanová čísla výzkumnou a motorovou metodou, složení benzinů při hustotě při 15°C, obsah benzenu, kyslíkatých látek a kyslíku, aromátů, olefinů, síry, olova, pryskyřic, průběh destilační křivky těkavost a korozní působení.

Pro motorovou naftu platí evropská jakostní specifikace ČSN EN 590. Užitné vlastnosti  nafty jsou vyjádřeny limity pro cetanové číslo a cetanový index, složení při hustotě 15°C,  obsah síry, polyaromatických uhlovodíků, karbonizační zbytek, popel, obsah metylesterů mastných kyselin, viskozitu při 40°C, průběh destilační zkoušky, oxidační stabilitu, mazivost, korozní účinky, obsah nečistot, obsah vody, bod vzplanutí. Pro zimní období jsou stanoveny požadavky na teplotu filtrovatelnosti a teplotu vylučování parafinů.

 

Značení a druhy benzinů

kvalita a znační paliv-tankováníKaždé palivo má v normě definován standardní název, shodný pro všechny země EU. Prodejcům je však povoleno, aby jej nabízeli pod jiným obchodním názvem. Podmínkou ale je, že kromě obchodního názvu musí být u každé výdejní pistole štítek, na kterém je standardní název paliva a prohlášení, že palivo odpovídá příslušné evropské normě. Pod standardním označením musí být též uváděna doporučená paliva v manuálech k vozidlům, vydaných jejich výrobci.

Standardní evropské názvy mají zásadní význam pro výběr druhů paliva při tankování v cizích zemích a také z legislativně právních hledisek, protože mimo jiné umožňuje provádět kontrolu kvality. Obchodní název nemá nebo nemusí mít přesně specifikovanou definici kvality v číselném vyjádření jednotlivých parametrů což by vedlo ke ztížené kontrole. Pouze název popsaný konkrétní normu umožňuje kontrolu kvality a to nejen u nás, ale v celé EU.

Standardní druhy benzínů popsaných normou jsou: Normal 91, Super 95 a Super Plus 98. Jak už bylo řečeno, obchodní název paliva si prodejci stanovují sami s ohledem na to, aby si zákazník značku oblíbil a aby měl pocit, že dostáná něco navíc. Mezi standardní názvy nepatří ani Natural. V době svého vzniku měl vyjádřit, že tehdy právě zaváděné bezolovnaté benziny neobsahují sloučeniny olova, jedovaté pro člověka a škodlivé pro katalyzátor. Dalším českým unikem je Speciál, zavedeným s ohledem na motory starších vozidel, které nemají tvrzená sedla výfukových ventilů, vyžadující mazání.

Většina značkových čerpacích stanic dnes nabízí nadstandardní paliva, u kterých deklarují lepší vlastnosti, než požaduje norma. Textem na štítku prodejce prohlašuje, že žádná vlastnost paliva není horší, než limit normy pro druh, jehož standardní název je tu uveden. To vše bez ohledu na obchodní název nebo na to, co slibuje reklama. Paradoxem se pak stává situace, kdy je v obchodní značce benzínu číslo 100. Prodejce oznamuje, že produkt má oktanové číslo výzkumnou metodou 100 jednotek, ale na štítku musí být, že odpovídá druhu Super Plus 98, protože norma označení s číslem 100 nezná. Lze se pak setkat i s takovou praxí, že štítek se standardním názvem Super Plus 98 je nalepen na boku stojanu, aby byla povinnost splněna a štítek s číslem 98 nebyl zákazníkům příliš na očích a nevznikal tak dojem, že je zákazník klamán.

 

Značení motorové nafty

kvalita a znační paliv-stojanPro naftu zná norma EN 590 pouze jedno označení a to motorová nafta. Rozlišuje však dvě skupiny:  mírné klima a arktické klima. Ve skupině pro mírné klima je další rozdělení dle druhů A až F podle úrovně filtrovatelnosti při nízkých teplotách (známé pod zkratkou CFPP, v překladu teplota ucpávání studeného filtru) a podobně ve skupině pro arktické klima  třídy 0 až 4, též rozdělené podle propustnosti filtru.

Stejně jako u benzinů je prodejcům povoleno použití obchodního názvu s povinností označení štítkem se standardním názvem. Na štítku je uvedeno, že kvalita odpovídá evropské normě EN 590, ale neuvádí se druh. Pouze je uvedeno, zda se jedná o naftu pro mírné nebo arktické klima. Má-li nafta méně síry než 10 mg/kg, je ještě na štítku označení Bezsirná nebo SF (Sulphul Free). Od začátku roku 2009 nebude dovoleno naftu s obsahem síry převyšující tuto hodnotu prodávat.

Další naftou, uvedenou na trh v letošním roce, je na směsná motorová nafta SMN 30. Jde o naftu obsahující minimálně 31% metylesterů mastných kyselin, obvykle řepkového oleje. Zatím toto palivo nemá evropskou normu, proto se odkazuje na ČSN 65 6508.

 

Zimní nafta

Úroveň zimních vlastností motorové nafty prodávané u čerpacích stanic definuje vyhláška č. 229 MPO, která přesně stanovuje období, ve kterých musí být prodávána nafta třídy B pro letní, D pro přechodové a F pro zimní období. Je zde také definováno tzv. prodlužování, neboli doba, po kterou se prodává směs dvou tříd B, D nebo D, F. To proto, že při změně třídy se zbylé palivo z nádrží čerpacích stanic neodstraňuje, ale je domícháno naftou nastupující třídy.

Kalendář dat pro zásobování a prodej sezónních druhů nafty: 

Druh nafty B D F Třída 2 arktická
Období pro zásobování čerpacích stanic 15.4 - 30.9 1.10. -15.11. a 1.3. - 15.4. 16.11 - 28.2. není stanoveno
Prodloužení výdeje u čerp. stanic do 15.10 do 30.11 - -
Min. teplota filtrovatelnosti 0°C -10°C -20°C -32°C
Bod zákalu - - -8°C -22°C

Jak z tabulky vyplývá, mají provozovatelé čerpacích stanic povinnost v průběhu prosince, ledna a února prodávat naftu třídy F, která zajišťuje provozní schopnosti vozidla při poklesu teplot až do -20°C. Pokud teplota klesne pod tuto hodnotu a dojde tím k provozním problémům přechází odpovědnost na provozovatel vozidla, který si má palivo vhodné i pro nižší teploty zajistit a nelze tedy reklamaci uplatňovat. V rámci boje o zákazníka nabízejí některé čerpací stanice naftu pro arktické klima třídy 2, která by měla být vhodná až do teplot kolem -32°C. Jiní prodejci zásobí své čerpací stanice při předpovědi větších mrazů palivem druhu F, ale v nadstandardní kvalitě, například s filtrovatelností až do -25°C.

Provozovatel vozidla má také možnost zakoupit a přidat do nafty přípravek pro zlepšení nízkoteplotních vlastností a tímto způsobem o pár stupňů zlepšit filtrovatelnost nafty nakoupené od prodejce, který nabízí jen standardní zimní kvalitu třídy F. Je důležité, aby byl přidán během, anebo hned po tankování, tedy v době, kdy je nafta bez zakalení a parafíny ještě nejsou vyloučeny. Teplota nafty tankované z podzemí nádrže má i při mrazech teplotu kolem 5°C, ale ve vozidle chládne. Po natankování by měla následovat jízda vozidla, aby došlo k dokonalému promísení přípravku s palivem.

 

Kvalita automobilových paliv a její kontrola

kvalita a znační paliv-cisternaV Evropské unii je monitorování kvality zajištěno povinnými kontrolami dle EN 142 74, které pracují na získávání statistických dat o vlastnostech prodávaných automobilových paliv.  V ČR byl tento systém kontroly zkombinován s monitorováním podle zákona na ochranu spotřebitele. To v praxi znamená, že Česká obchodní inspekce hodnotí až několik tisíc vzorků ročně a dohlíží na to, aby nebyli spotřebitelé poškozováni.

K dalšímu posouzení kvality paliv prodávaných u čerpacích stanic slouží program „Pečeť kvality“, zavedený Ústavem paliv a maziv, a.s. Pečeť kvality, vylepená na čerpacím stojanu, je udělována provozovatelům čerpacích stanic, kteří se smluvně zavážou k pravidelné kontrole a shoda paliva dosáhla během jednoho roku alespoň 97% dle normy. Další informace o programu včetně mapy zúčastněných čerpacích stanic je možné získat v samostatném článku Pečeť kvality.

Z výsledků monitorování lze usoudit, že kvalita benzínu a nafty v ČR je na obdobné úrovni jako v sousedních zemích, včetně Německa a Rakouska. Občas jsou zaznamenány odchylky od limitů norem a pokud se vyskytnou opakovaně, jsou prodejcům udělovány vysoké pokuty. To se vztahuje i na případy, kdy jde o odchylky pro motor bezvýznamné, nicméně mají vliv například na tvorbu emisí nebo požární bezpečnost. Posuzuje se také, zda šlo o náhodné zavinění nebo úmysl. Na druhou stranu nutno říci, že zajistit, aby se do nádrže vozidla dostalo palivo v požadované kvalitě, není jednoduché. Kromě procesu výroby, mají totiž vliv na kvalitu ještě doprava a samotné uskladnění. Je nutné vyloučit možnost smísení benzinu a nafty, kontaminaci vodou, mechanickými nečistotami a při výdeji u čerpací stanice ještě zajistit účinnou filtraci.

 

Co s nekvalitním palivem v nádrži?

V případě, že existuje podezření, že natankované palivo není požadované kvality, je důležité mít doklad o jeho nákupu. Reklamaci lze uplatnit neprodleně na místně příslušném inspektorátu České obchodní inspekce, nebo přímo u prodejce na čerpací stanici. Ten ji však většinou odmítne. V takovém případě je dobré si udělat znalecký posudek, nebo alespoň navštívit autorizovaný servis kvůli důkazům. Velkou roli hraje čas, protože po pár dnech či týdnech se natankování jen těžko prokazuje.

 

Požité zdroje:

Fleet

www.coi.cz

www.dobrapumpa.cz

  

 

gototop